ZPRÁVY‎ > ‎

ČINNOST ČSV

Odpověď Mgr. Luďka Sojky

přidáno: 10. 1. 2012 23:39, autor: Martin Nezbeda

Vážení přátelé,

v souvislosti s §30, odst. 1d) Stanov Českeho svazu včelařů, o. s. si dovoluji vstoupit do diskuse, k níž mne inspiroval dopis Mgr. Václava Sciskaly nazvaný„vyhodnocení“ a zaslaný některým OO ČSV v republice. Text tohoto dopisu jsem obdržel od příjemce pošty pro OO ČSV Praha západ jako člen OV. Především se táži, zda jde o dokument schválený PRV s usnesením, že má být rozeslán či jde o osobní dopis autora. Platí-li druhé, proč je za podpisem označení jeho funkce v ČSV?

V první polovině ledna 2012 se uskuteční mimořádné jednání RV Českého svazu včelařů(dále jen ČSV), které se bude zabývat volbou nového předsedy. Ano, třináct měsíců po IX. sjezdu, který zvolil vedení svazu včetně předsedy, bude RV rozhodovat znovu. Zdá se mně, že scénář napsaný několika našimi vlivnými členy před sjezdem má plynulý průběh ve své realizaci: na sjezdu zvolený předseda odstoupil a dal tak šanci jiné osobě prosazovat své mocenské zájmy za účinné podpory všech prostředků, které známe z politických bojů a šarvátek. Napadají mne různé paralely právě z oblasti politiky. Sem však nepatří, proto je ani nebudu jmenovat. Jsem přesvědčen, že předávání moci do rukou Mgr. Václava Sciskaly je součástí onoho scénáře.

Autor výše citovaného dopisu se rozhodl zamést špínu před vlastním prahem a nahrnout ji před prahy jiné, nejlépe před prahy vedení ČSV před sjezdem, jěště lépe bývalého předsedy. Naplňuje tak výrok K. H. Borovského vyřčený v podobných souvislostech. Předstupuje před volitele předsedy ČSV s naplněním myšlenky, že „úspěch můj musí být postaven na tvrdé kritice jiných a současněna mých slibech o nápravě věcí chybných“. Již ve svém vystoupení před posluchači na sv. Hostýně v květnu 2011 sdělil, že činnost ČSV před posledním sjezdem se zpomalovala až zastavila. Nyní jde ještě dále: hovoří oČSV jako „vyhnívajícím subjektu“. Toto slovní spojení zní jednoznačně urážlivě!Teprve jím (autorem dopisu) rozpracované hlavní úkoly ČSV, které přednesl na srpnovém zasedání RV a kde jeho vystoupení bylo trefně jedním členem RV označeno jako „pohádka plná utopie“, mají přinést našemu občanskému sdružení světlé zítřky. Tak nám, členům, sděluje! To je rétorika, které nás vrací do 70. let minulého století!

Mgr. Václav Sciskala byl dlouholetým místopředsedou ÚKRK ČSV. V této funkci se projevoval pasivně, nejevil žádný zájem o dění v ČSV. Teprve zvolením do funkce předsedy ÚKRK (po spontánním odchodu Zdeňka Dobíška z funkce) začal jednání ÚV ČSV zásobovat emotivně laděnými „slohovými pracemi“, které odhalovaly kdeco, vždy však velmi vágně. Cítil, že tato populistická metoda mu může pomoci posadit se v budoucnu do křesla předsedy ČSV. Byl jistě zklamán, když ve sjezdových volbách vypadl již po prvním volebním kole. Ve scénáři však bylo napsáno, že se nesmí ztratit z dohledu: proto obdržel „trafiku“ místopředsedy.

Ve výše citovaném dopise z prosince 2011 hovoří o chybách minulého vedení. Především o špatném využití financí určených pro SOUV – VVC v Nasavrkách v létech 2005 až 2007. Je třeba věc uvést na pravou míru: jednalo se o neutracené finanční prostředky deponované na účet ČSV ze státního rozpočtu jako dotace pro občanské sdružení. Tyto prostředky byly z účtu ČSV odeslány v daných létech ve dnech 18., 24. a 28.12. předchozího roku (tedy na poslední chvíli) jako jakási záloha na provoz SOV –VVC v roce příštím. Tyto převedené finance byly v Nasavrkách vloženy na účet záloh, neboť peníze prý vždy došly bez jakéhokoliv specifického určení a dokladu o identifikaci. O této skutečnosti jsem se dozvěděl ažv r. 2009. Hospodaření SOUV – VVC předkladala vždy spravní rada tohoto zařízení ústy svého předsedy RNDr. Roberta Smieda a nikdy o těchto finančních prostředcích na jednání PRV nehovořila. Ani dozorčí radě SOUV – VVC, jíž jsem byl od r. 2006 členem, její předseda tato fakta nepředložil. Nevěděl o nich. Za finance na sekretariátu ČSV plně odpovídal tajemnik MVDr. Miloslav Peroutka. Ani na jednom z bankovních příkazů není podpis můj. Já jsem byl totižv roce 2007 důrazně upozorněn tehdejším PRV, že dle platných stanov nemám právo jakýmkoliv způsobem zasahovat do práce sekretariátu. Dokonce mně bylo sděleno, že „předseda stojí mimo sekretariát“ – viz právní výklad Mgr. Jarmily Machové. O této skutečnosti minimálně věděla a dosud ví ta část RV, která byla ve funkci v tehdejším ÚV ČSV v minulém volebním období.

Pokud se týká další výtky vůči bývalému vedení ČSV stran DPH na Program propagace spotřeby medu, pokládám tvrzení autora dopisu za falešná. Předseda ekonomické komise podal vyčerpávající výklad k této věci (viz web ČSV), v němž odhaluje nemožnost kalkulovat s další uvolněnou částkou v době, kdy se o podpoře programu jednalo. Tvrzení předsedy ekonomické komise Ing. Leoše Dvorského kvalifikovaně protiřečí tvrzením Mgr. Václava Sciskaly.

Dále se ptám pisatele, co konkrétně znamenají slova, že „budoucí předseda se pokusí navolit nové předsednictvo“? Co znamená slovo„navolit“?

Od minulého sjezdu jsem byl členem PRV. Vyhověl jsem žádosti nově zvoleného předsedy Ing. Josefa Mandíka, abych v PRV pracoval. Ve včelařských asociacích civilizovaných zemí bylo vždy po odchodu z funkce maximálně využito potenciálu bývalého předsedy či prezidenta. Bylo vždy navázáno na kontakty bývalého předsedy se zahraničím, s osobnostmi domácí provenience, s dělnými členy a příkladnými organizačními složkami té či oné včelařské organizace. Příklady můžeme hledat v Německu, Slovinsku, Rakousku a dalších zemích. U nás jsem se však setkal s ráznými kroky nového vedeníČSV po sjezdu ve věci ukončení mé letité práce v orgánu Copa Cogeca v Bruselu, přerušení kontaktů s představiteli Apimondie, které jsem postupněposiloval několikanásobným setkáním a jednáním s jejím prezidentem a generálním sekretářem.. Velmi zásadní dokument, který jsem přivezl z 1. mezinárodní konference včelařských asociací Apimondie ve Slovinsku a předal jsem jej do rukou vedení ČSV, předseda ČSV odložil ad acta. Netušil jsem, že se budu ve své práci potýkat s evidentní snahou nepodpořit mé návrhy a návrhy mnou řízené komise aťv oblasti vzdělávání i zahraničních styků našeho svazu včetně Apislavie. Zde byl dokonce ihned po sjezdu učiněn pokus „odříznout“ mne od práce v Apislavii tajným jednáním Mgr. Václava Sciskaly v Polsku s prezidentem Apislavie Tadeuszem Sabatem. Ten si udělal velmi kvalitní obrázek o děni ve vedení ČSV! Ještě týž večer po návštěvě Mgr. Václava Sciskaly v Polsku mne telefonicky informoval a tuto snahu nejen odmítl, ale odsoudil.

Na zasedání RV v listopadu minulého roku předložila komise pro vzdělávání požadovanou hodnotící zprávu své činnosti. Ta byla po obstrukcích zhodnocena předsedou Ing. Josefem Mandíkem jako počátek mého předvolebního boje o opětovný návrat do funkce předsedy ČSV. I předseda má právo se mýlit: on totiž netušil, že dvěhodiny po oznámení jeho rezignace na funkci předsedy ČSV dne 1. listopadu 2011 jsem podal rezignaci na všechny funkce v ústředních organech ČSV a v Apislavii i já. Nikoliv ze solidarity k osobě Ing. Josefa Mandika, ale z důvodů jiných, které jsou popsány v mém abdikačním dopisu RVČSV. Ač šlo o dopis pisatele Sojky Republikovému výboru ČSV, bylo porušeno listovní tajemství a část (z hlediska vedení ČSV vhodná) byla zveřejněna na webu ČSV. Požadavek, aby můj abdikační dopis byl zveřejněn v úplném znění, nebyl vyslyšen a zdůvodnění vyznělo místy až komicky.

Vážení přátelé, velmi si na straně druhé cením některých kroků, které vedení ČSV zvolené na sjezdu učinilo. Jde především o podporu změn v daňovém zákoně ve prospěch našeho oboru, o podporu v jednání vedení Apislavie v červnu 2011 v Praze, o zavedení nových a progresivnívh metod v sekretariátu ČSV. Cením si pozitivnívch ohodnocení mých vystoupení před členskou základnou v roce 2011, kdy svou přítomností na nich mohli jak místopředseda Mgr. Sciskala, tak i tajemník Ing. Peleška a další funkcionáři vidět moje snahy o trvalé zviditelňování důležitosti existence ČSV, objektivnost a minimálně mou loajálnost vůči novému vedení ČSV. Věřím, že pokud bude do funkce předsedy ČSV zvolen člověk vysokých morálních a pracovních kvalit, naše občanské sdružení bude dále dobře sloužit oboru včelařství. Vnímejte má tvrzení jako můj objektivní pohled na stav v našem občanském sdružení. Výčet tvrzení není ani zdaleka vyčerpávající. Dopis, který rozeslal Mgr. Václav Sciskala, mne k výše uvedeným myšlenkám dovedl.

Dovoluji si v této souvislosti doporučit členům RV, kteří budou volit nového předsedu ČSV, aby jednoznačně dali hlas kandidátovi RNDr. Václavu Švamberkovi, který byl nominován několika OO ČSV. RNDr. Václav Švamberk již na IX. sjezdu stejně jako já (byli jsme však pouze dva) předložil jasnou koncepci našeho občanského sdružení a cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Tato jeho koncepce trvá.

RNDr. Václav Švamberk je svými dispozicemi z důvodů

- vysokých odborných znalostí v oboru biologie a chemie,

- vysokých odborných znalostí a praktických dovedností v oboru včelařství,

- z důvodů vysoce kvalitních znalostí tří světových jazyků (angličtina, němčina, ruština),

- z důvodůmnohaleté práce ve prospěch včelařské mládeže v naší zemi i v Evropě,

- z důvodůmorálních, lidských a pracovních vlastností,

- z důvodu trvalého bydliště v Praze (tuto přednost je třeba jednoznačně docenit)

kvalitním kandidátem na funkci předsedy ČSV.

Věřím, že při volbách budou mnou výše sdělená fakta zohledněna. Věřím v moudrost volitelů nového vedení Českého svazu včelařů a v jejich zájem na transparentnosti konání našeho občanského sdružení v létech příštích!

29. prosince 2011 Mgr. Luděk Sojka

Rezignace Mgr. Luďka Sojky

přidáno: 10. 1. 2012 23:38, autor: Martin Nezbeda

Mgr. Luděk Sojka, Boleslavská 1126, 252 28 Černošice

Republikovému výboru Českého svazu včelařů, o. s.

prostřednictvím sekretariátu ČSV

Křemencová 8

115 24 Praha 1

Vážení přátelé,

dnes - 1. listopadu 2011 bezprostředně po mimořádném zasedání PRV jsem se rozhodl podat rezignaci na funkce v orgánech ČSV, SOUV v Nasavrkách a v Apislavii.

Rezignuji na funkci:

- člena RV ČSV, o. s. a z tohoto členství vyplývající funkce člena PRV a předsedy komise pro vzdělávání RV ČSV, o. s.,

- člena DR SOUV – VVC,

- viceprezidenta Apislavie a reprezentanta ČSV, o. s. v této mezinárodní organizaci.

Nejsem nadále ochoten být – byťpasivním – protagonistou probíhajícího procesu, jehož scénář byl napsán před IX. sjezdem ČSV, o. s. a je postupněrealizován. Činnost zvoleného předsedy na tomto sjezdu končí přesně po roce jeho odchodem z funkce. Tato skutečnost nepřispívá ke stabilitě v ČSV, silně narušuje klid a jednotu a nabourává tak kontinuitu činnosti svazu v tomto volebním období. Je třeba vzít v potaz i skutečnost, že ČSV musí vynaložit nemalé finanční prostředky na organizaci a uskutečnění mimořádného zasedání RV ČSV, jež bude zřejmě v dohledné době uskutečněno.

Nemohu souhlasit s předávámím pravomocí do rukou stavajícího místopředsedy Václava Sciskaly, který před IX. sjezdem jednal nečestně, použil opakovaně ve své předvolební kampani lživé argumenty významně poškozující mou osobu a nejen ji, za tyto skutečnosti nebyl ochoten se dodatečně omluvit před členy RV. Moc v ČSV je navíc předávána členu, který ve volbách předsedy na IX. sjezdu byl vyřazen již v prvním kole.

Jsem přesvědčen o tom, že volbou nového předsedy se nepodaří postavit nový program činnosti ČSV, který by byl obhajitelný, věrohodný a transparentní pro všechny členy ČSV.

Jsem si jist tím, že v důsledku čestného členství v ČSV Josefa Mandíka a Miloslava Peroutky bude i nadále patrný jejich silný vliv na dění ve vedení ČSV, což je pro mne naprosto nepřijatelné s ohledem na zkušenosti z mé sedmileté práce předsedy ČSV.

V průběhu prvního roku tohoto volebního období byly významně omezeny či zastaveny kontakty s včelařskými organizacemi v Evropě a ve světě, což vyvrcholilo tristní prezentací ČSV na kongresu Apimondie v Argentině v září 2011. Stačí porovnat s vystoupením a úspěchy našich přátel ze Slovenska na tomto světovém festivalu včelařství.

Rozhodnutí abdikovat z funkce viceprezidenta Apislávie je vyvrcholením mé schopnosti snášet přetrvávající snahy stávajícího vedení ČSV zbavit mne jakéhokoliv vlivu v této organizaci (podobně se podařilo zamezit pokračování mé několikaleté práce v komisi pro včely a med orgánu Copa – Cogeca v Bruselu), a to již v období bezprostředně po IX. sjezdu ČSV utajeným jednáním Václava Sciskaly s prezidentem Apislávie Tadeuszem Sabatem v Polsku o možnosti mého odvolání z funkce. Po celý rok jsem byl nucen snášet kritiku na činnost této organizace. Na druhé straně si velice vážím podpory a pomoci vedení ČSV při organizaci a uskutečnění setkání vedení Apislávie v Praze v červnu 2011. Především děkuji tajemníkovi ČSV Rudolfu Peleškovi. O své abdikaci ve vedení Apislavie podávám informaci do rukou generálního sekretáře Juraje Toporčáka v Bratislavě a osobním dopisem prezidentu Apislavie.

Toto mé rozhodnutí předložím k informaci OV ČSV Praha západ, který mne do RV nominoval, na jeho nejbližším zasedání dne 5. prosince 2011. Ihned po jednání OV ČSV Praha západ bude text tohoto dopisu odeslán na sekretariát ČSV o. s.

Děkuji všem členům RV, OO , ZO a jednotlivým členům, kteří mne v mé praci pomáhali a podporovali.

Je mně velmi líto, že z výše uvedených důvodů a mnoha dalších jsem byl nucen učinit toto

rozhodnutí.

S pozdravem

V Černošicích dne 1. listopadu 2011

1-2 of 2